Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

MEDITACIJA DUGINOG MOSTA
 
priredio Aurelius

Svrha ove meditacije je da generiše telepatski talas ljubavi koji nas povezuje sa centrom planete Zemlje, sa dvopolnim duginim generatorima koji održavaju zemljina magnetska polja na mestu, i sa svim bliskim planetarnim aktivistima koji izvode ovu meditaciju. Uspostavljanjem ovog telepatskog talasa širom planete mi kreiramo matricu komunikacije koja stvara biosferu-zemljin mentalni omotač i usmerava ga egzaktnoj, svesnoj manifestaciji. Ova matrica takođe stvara zaštitno polje pozitivnih mentalnih vibracija koje održavaju zemljino rezonantno polje u stanju harmonije i mira.

Cilj ovogodišnje meditacije je stvarna manifestacija Zemljinog duginog mosta -dnevno-noćnih generatora zemljinog magnetskog polja-zatvaranjem ciklusa zimsko/severnog i letnje/južnog solsticija 2012 godine.

Dugin most mira koji će, u skladu sa davnim proročanstvom, trajno povezati trodimenzionalnu zemlju sa četvtrom i višim dimenzijama, obezbeđujući trajni mir i harmoniju koje se ne mogu narušiti. U cilju da sva bića imaju mogućnost da učestvuju u ovoj meditaciji, bez obzira da li su čula za sinhroni red, ovde je data univerzalna verzija svetske mirovne Meditacijeduginog mosta za dan izvan vremena.1

Možete je izvoditi samostalno ili grupno, najbolje u ranim jutarnjim časovima, mada će biti u redu u bilo koje doba dana. Ako ste u grupi formirajte krug ako možete sedeći na zemlji ili podu, sa sklopljenim nogama. Udahnite duboko nekoliko puta, udišući ono što je negativno, preobražavajući to u sebi i zatim, izdišući ono što je pozitivno i očićujuće. Zatim zatvorite oči. Vizuelizirajte da ste u centru Zemlje. Zatim vizuelizirajte gigantsko jezgro oktaedronskog kristala. Četiri strane kraja kristala usmerena su ka tački Severnog pola. Ostale četiri strane su paralelne sa tačkom Južnog pola. Okružujući gigantski oktaedronski kristal je zemljina unutrašnja membrana, poput bubnja koji je rezonanca površine zemljine spoljašnjosti. Severne polovina kristla ima dva lica-crveno i belo, kao i južna koja ima plavo i žuto.

Zatim zamislite da ulazite u unutrašnjost kristala.

U centru ovog gigantskog kristala bukti tačka intenzivne bele svetlosti. To je eterični stub ose svetlosti koja izvire iz severa i juga, iz buktećeg centra kroz vrh oktaedrona prolazeći kroz severni i južni pol zemljinog eksterijera.

Oko ove eterične vertikalne magnetne tačke svetlosti su dva isprepletana stuba kroz koje neprestano prolazi plazmatična energija. Spirala oko oba stuba je poput dva pola DNK, protočne cevi su obojene crveno i plavo. Oni dopremaju plazmatično-električno naelektrisane jone do bukteće tačke u centru Zemlje.

Niz severnih osa ovog stuba svetlosti sa dve namotane protočne cevi, oko kojih je crveni vremenski atom. Oko južne ose svetlosti je plavi vremenski atom. Crveni i plavi polarni vremenski atom. Crveni i plavi polarni vremenski atomi međusobno su okrenuti u opozitnim smerovima, crveni severni vremenski atom u pravcu kazaljke na satu, južni vremenski atom u pravcu suprotnom od kazaljke na satu. Vremenski atomi sastoje se od sedam tačaka, centralne tačke, dve tačke na kraju vertikalnog stuba i po dve tačke na međusobnoj ekvidistanci na svakoj strani centralnog stuba.

Šest unutrašnjih tačaka vremenskih atoma su u približnom obliku heksagona-šestostranog oblika.

Gravitaciona ravan oktaedronskog kristala pruža se horizontalno izvan buktećeg svetlosnog centra kristala i dopire do četiri tačke koje obeležavaju krajeve kristala, gde se spajaju četiri severne i četiri južne strane oktaedrona.

Gravitaciona ravan koja povezuje te četiri tačke je poput baze dve piramide-jedna piramida pruža se od baze sa četiri strane do severne tačke oktaedrona, a druga prema druge četiri strane do južne tačke. U okviru ove gravitacione ravni su dva opozitno postavljena vremenska atoma, beli i žuti. Ovi gravitacioni vrmenski atomi su konstruisani jednako kao crveni i plavi polarni vremenski atom, izuzev što su njihove tačke u podnožju paralelne sa gravitacionom ravni postavljene na njihovoj strani prema polarnim vremenskim atomima. Žuti i beli vremenski atomi okreću se poput točkova, sporo cirkulišući u suprotnom pravcu od kazaljke na časovniku, sa levog na desno, oko centralne tačke bukteće svetlosti.

Kada ste vizuelizirali oktaedronski kristal Zemljine srži sa njegovih osam strana, četiri vremenska atoma, eteričnim snopom svetlosti i dve protočne cevi, vizuelizirajte veliki talas višebojne plazme iz centra kristala ispunjen svetlosnim snopovima u oba pravca, prema oba zemljina pola. Sada odlazite iz centra Zemlje do tačke u svemiru iz koje vidite Zemlju u celini. Dok još uvek vidite oktaedronski kristal u zemljinom centru, na Severnom i Južnom polu pružaju se snopovi svetlosti i stvaraju veliki dvostuki Dugin most-dnevni i noćni generator zemljinog magnetnog polja koji postaje vidljiv. Dugini snopovi povezuju Severni i Južni zemljin pol koji su tačno na rastojanju od 180 stepeni jedan od drugog. Kao što se zemlja okreće na tim osama ovaj Dugin most ostaje postojan i nepomičan.

Kada ste završili vizuelizaciju zamislite da se cela Zemlja okreće ispod Duginog mosta i postavite je u svoje srce. Zamislite dve struje svetlosti koje se pružajukroz centralni niz iznad vaše glave i do vaših nogu. Sada ste stvorili sličan dugin most oko vašeg tela koji održava vašu auru na mestu.

Sada ste vi i Zemlja jedno. Dugin most svetskog mira je stvarnost.

Postoji nauka iza svega ovoga. Ono što je na početku bila zamisao vizuelizirana od strane potrebnog broja ljudi u telepatskom talasu ljubavi postaće stvarnost.

 

1 posebno značajan dan prema majanskom kalendaru, više informacija www.tortuga.com