Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
   
 

ARHANĐEO JUGOSLOVENA
 

Archangel Michael-The Angel of protection

Dosadašnji tekstovi koje smo dostavili korisnicima Mejl Platforme na temu naroda i nacionalizma, navode nas da konkretnije razmatramo događanja na području bivše Jugoslavije. U tom smislu mogla bi da se postavi sledeća hipoteza:

Svi znamo da su uzroci dešavanja u Duhovnom svetu. Duhovi naroda, Arhanđeli i Duh Epohe, Arhaj, Duh ličnosti su bili oni duhovi kod kojih je došlo prvenstveno do promene. Ta promena je potpomagana od strane zaostalih Duhova Arhaja, nepravilnih Arhanđela i zaostalih Duhova Oblika koji imaju karakter Duhova Arhaja. Ovo kolo duhova stvorilo je strahovitu turbolenciju koja je pokrenula i inspirisala narode.

Međutim, ta turbolencija nije morala da bude tako brutalna i krvava da se tu nisu značajno umešale Luciferske i Ahrimanske snage kao i Asura. Te snage zla su se dokopale i zagospodarile većinom ljudi s područja bivše Jugoslavije. Ta većina naših ljudi nosi u sebi previše tih zlih snaga. Oni su pogodno tle za te snage.

DOKAZIVANJE TE HIPOTEZE

Duh Epohe, Arhaj, je vodio Jugoslovene. Normalno, postojali su i Arhanđeli pojedinih naroda, Srpskog, Hrvatskog, Slovenačkog, itd. Na izborima se izjašnjavalo kao narodnost Jugosloveni oko 2.5 miliona ljudi. Ostale narode su vodili njihovi Arhanđeli.

Jugoslavija je od svog osnivanja bila grupa Arhanđela Srpskog, Hrvatskog i Slovenačkog naroda. To je bila i kao Federativna Narodna Republika. Kasnije u periodu socijalizma i nadvladavanja bratstva, počinje da nadvladava duh Jugoslovenstva.

Jugoslavija je postala materijalistička i ateistička država.

U tom periodu uloga Jugoslavije na svetskom nivou je bila u tome što je ona bila jedan od osnivača Pokreta Nesvrstanih, u kom je bilo u jednom periodu i preko 100. država. Taj blok, pokret je bio faktor uravnoteženja između Istoka i Zapada u vreme hladnog rata.

I ono što je još novo dato Svetu je bilo samoupravljanje zasnovano na društvenoj svojini.

Nije postojala socijalna i egzistencijalna neizvesnost, nije bilo egzistencijalnog straha i svi su imali posao.

Ta uloga i ugled na Svetskom nivou kao i doprinos koji je Jugoslavija dala Svetu potvrđuje da je njeno vođstvo bilo pod tadašnjim Duhom Epohe, Arhajem, koji vodi više naroda i obeležava Epohu.

Rušenje Berlinskog zida je simbolizovalo završetak Hladnog rata i obeležio je kraj ere opasnosti od nuklearnog rata koji se bio nadvio nad Svetom. A to je značilo kraj jedne Epohe. Duh te Epohe se promenio i napustio je svoje mesto nekom drugom novom Duhu Epohe.

Jugosloveni, kao narod izgubivši vođstvo svog Duha Epohe potpali su pod one moći koje su u međuvremenu ojačavale i zauzimale prostor odlazećeg Duha Epohe. To su bili Arhanđeli naroda. Jugosloveni su se utopili, rastočili i asimilirali u ojačane narode.

Etničkim čišćenjem, seobama i izbeglištvom naroda sigurno je došlo do promene eterske aure Jugoslavije, jer ta aura zavisi od toga koji se narod nastanio poslednji na tom području. Nad svakom teritorijom nekog naroda nastaje nova aura. Ta aura se neće promeniti ni današnjim beznačajnim "mirnim reintegracijama stanovništva". Sada Arhanđeli Srpskog, Hrvatskog, Slovenačkog i drugih naroda mogu neometano da deluju i oblikuju narod koji prožimaju.

Rascepkavanje jedinstvene Jugoslovenske nacije u manje delove naroda, sada Crnogorskog naroda, Makedonskog naroda pokazuje da su na delu i nepravilni Duhovi ličnosti, Arhaji. Ovo je vrlo važno da se uoči, jer otcepljenje jednog dela i njegovo izdvajanje ( kao u slučaju Crnogorskog naroda) pokazuje delovanje nepravilnih Duhova ličnosti, Arhaja.

U ocepljenom delu naroda nastaje mogućnost da se utelovi jedan pravilni i jedan nepravilni Arhanđeo.

Ali, zbog čega je sve moralo da bude toliko krvavo i ubitačno? Možemo da kažemo da su se u kolo tih duhovnih hijerarhija uhvatile i duhovne hijerarhije zla, Ahrimanske, Luciferske i Asure. Treba paziti da to kolo ne zaigra opet zajedno.

U onim područjima, novim državama, gde se uočava razvijanje novog jezika, novog govora, pokazuje se pojačano delovanje zaostalih Duhova oblika. Zaostali Duhovi oblika su ti koji imaju snagu da deluju do u preobličavanje grkljana. To se može uočiti kod Crnogorskog, Hrvatskog i sadašnjeg Bošnjačkog naroda.

Takva manifestacija promene jezika, govora, ide uporedo i s promenom načina mišljenja. To je ono što radi unutra u mozgu i daje izvestan smer mišljenju. To je u vezi s finim konfiguracijama mišljenja, s unutrašnjim konstalacijama. To je ono što radi u čovekovom biću i čak stvara određeni oblik pojmova. To je sve delo zaostalih Duhova oblika koji imaju karakter Duhova ličnosti. Oni dovode govor i mišljenje u uzajamni odnos.

Vidimo da je odigrana spoljna istorija samo rezultat rada tih duhovnih bića.

Mr Đorđe Savić,

Pančevo, 2019

 

Zaniteresovanima za temu može biti zanimljiv tekst Emira Korkuta:

Žrtva Južnih Slavena

 

Back