Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
   
 

INKARNACIJA AHRIMANA
 
Rudolf Štajner

Kao što je postojala inkarnacija Lucifera u telu te inkarnacija Hrista u telu, tako će se, pre nego što istekne samo deo trećeg milenijuma post-hrišćanske ere, na Zapadu dogoditi stvarna inkarnacija Ahrimana: Ahriman u telu. Čovečanstvo na Zemlji ne može da izbegne ovo utelovljenje Ahrimana. Ono je neminovno. No, ono što je važno jeste da će ljudi morati da pronađu neko pogodno polazište da se suoče sa njim, da mu se suprotstave.

Kadgod se vrši priprema za inkarnacije ovog karaktera, moramo biti upozoreni na izvesna indikativna kretanja u evoluciji. Biće poput Ahrimana, koji će se uteloviti na Zapadu u nastupajućem vremenu, priprema ovu inkarnaciju unapred. U cilju svoje inkarnacije na Zemlji, Ahriman usmerava određene snage u evoluciji na takav način da mogu da mu budu od najveće koristi. I, zlo bi bilo posledica budu li ljudi živeli u stanju pospane nesvesnosti, neposobni da određene pojave u životu prepoznaju kao pripreme za Ahrimanovu inkarnaciju u telu. Pravi stav se može zauzeti samo prepoznavanjem, u ovom ili onom nizu događaja, priprema koje Ahriman vrši za svoju zemaljsko postojanje. A došlo je vreme da ljudi ponaosob moraju da znaju koje tendencije i zbivanja oko njih su mahinacije Ahrimana, koje mu pomažu da pripremi svoje utelovljenje koje se bliži.

Besumnje bi Ahrimanu najviše koristilo ako bude uspeo da spreči da većina ljudi primeti ono što bi bilo od prave dobrobiti za njih, ako bi ove pripreme za utelovljenje Ahrimana smatrali naprednim i dobrim za evoluciju. Najviše od svega bi ga obradovalo ako bi uspeo da se neopažen ušunja u čovečanstvo nesvesno njegovog dolaska. Upravo zbog toga se moraju obelodaniti pojave i kretanja u kojima Ahriman deluje radi svoje buduće inkarnacije.

Jedan od događaja u kojima je Ahrimanov impuls jasno evidentan jeste širenje uverenja da se mehanicističkim, matematičkim poimanjima koje su uveli Galileo, Kopernik i ostali, objašnjava ono što se zbiva u kosmosu. Upravo zbog toga antroposofska duhovna nauka toliko ističe činjenicu da duh i duša moraju da se prepoznaju u kosmosu, a ne samo matematički, mehanicistički zakoni koje su naveli Galileo i Kopernik, kao da je kosmos neka ogromna mašina. Uspehu Ahrimanovih iskušavanja doprinelo bi ukoliko bi ljudi bili ustrajni u pukom izračunavanju obrtaja nebeskih tela, u proučavanju astrofizike samo u svrhu potvrđivanja materijalne strukture planeta - dostignuća kojim se savremeni svet toliko diči. Ali jao ovom kopernikanizmu ako se ne suoči sa saznanjem da je kosmos prožet dušom i duhom. To je saznanje koje, pripremajući svoju zemaljsku inkarnaciju, Ahriman, i želi da uskrati ljudima. Želi da ih održi tako otupele da mogu da shvate samo matematički aspekt astronomije. Zbog toga on mnoge ljude podstiče da iznesu svoju odbojnost prema znanju koje se tiče duše i duha u kosmosu. To je samo jedna od snaga korupcije koju je Ahriman ulio u duše ljudi.

Drugo sredstvo iskušenja povezano sa njegovim utelovljenjem - on deluje i sa luciferskim snagama - još jedno od njegovih nastojanja je da očuva već veoma rasprostranjen stav da je za opšte dobro dovoljno ako su zadovoljene ekonomske i materijalne potrebe ljudi. Ovde dolazimo do tačke koju ljudi ne prihvataju rado u savremenom životu. Tradicionalna nauka ničim ne doprinosi znanju o duši i duhu jer metode prihvaćene u ortodoksnoj nauci valjane su samo za razumevanje spoljašnje prirode, uključujući spoljašnju konstituciju čoveka.

Samo razmislite o tome sa koliko omalovažavanja se građani danas odnose prema bilo čemu što im se čini idealističkim, što izgleda kao staza koja bilo kako vodi ka duhovnom. U srcu se on uvek pita: Kakvo je dobro od toga? Kako će mi to pomoći da steknem dobra ovog sveta? Šalje svoje sinove u javne škole, pošto je i sam možda neku pohađao; šalje ih na univerzitete ili institute za napredne studije. Ali sve se to radi samo da se obezbedi osnova za karijeru, drugim rečima, da se obezbede materijalna sredstva za život.

Source: Rudolf Steiner - GA 191 - Lucifer and Ahriman - Man's Responsibility for the Earth - Lecture 1 - Dornach, 1st November, 1919

 

GA 191. Lucifer i Ahriman, Odgovornost čoveka za Zemlju, prevod Ana Hafner

Back