Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
     
 

PUTNICI
 


Seansa 12:

Ispitivač: Pomenuli ste Putnike. Ko su Putnici? Odakle su oni došli?

Ra: Ja sam Ra. Zamislite, ako želite, pesak na vašim obalama. Bezbrojni kao zrna peska su izvori inteligentne beskonačnosti. Kada socijalno-memorijski kompleks dostigne potpuno razumevanje ove želje, on može odlučiti da je njegova želja služenje drugima sa distorzijom u vidu pružanja ruke, figurativno, svim entitetima koji zatraže pomoć. Ovi entiteti, koje biste mogli nazvati Braća i Sestre tuge, se kreću u pravcu odakle dolazi taj poziv tuge. Ovi entiteti su iz svih delova beskonačne kreacije i povezani su zajedno željom da služe u ovoj distorziji.

Ispitivač: Koliko njih je inkarnirano sada na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Broj je približan zbog velikog priliva onih koji se radjaju u ovo vreme, zbog potrebe da se obasja planetarna vibracija i da se na taj način pomogne žetva. Broj je približno šezdeset pet miliona.

Ispitivač: Da li je većina njih sa četvrtog denziteta? Ili sa kog denziteta oni dolaze?

Ra: Ja sam Ra. Nekolicina je sa četvrtog denziteta. Najveći broj Putnika, kako ih nazivate, je sa šestog denziteta. Želja da se služi mora biti distorzovana u pravcu velike količine čistoće uma i onoga što biste u okviru svojih sudova mogli nazvati ludo hrabrim ili odvažnim. Izazov/opasnost za Putnike se sastoji u tome da će oni zaboraviti svoju misiju, da će biti karmički upleteni i time biti gurnuti u vrtlog u koji su se inkarnisali da bi sprečili destrukciju.

Ispitivač: Šta neki od tih entiteta može učiniti da bi bili karmički upleteni? Možete li dati neki primer?

Ra: Ja sam Ra. Neki entitet, koji svesno deluje bez ljubavi u interakciji sa drugim bićima može biti karmički upleten.

Ispitivač: Da li mnogi od ovih Putnika trpe fizičke nelagodnosti u ovoj treće-denzitetskoj situaciji?

Ra: Ja sam Ra. Zbog ekstremnog nepodudaranja vibracionih distorzija trećeg denziteta i onih sa gušćih denziteta, Putnici po pravilu imaju neku vrstu hendikepa, teškoće ili oštar osećaj otuđenosti. Najčešće teškoće su osećaj otuđenosti, reakcija na planeternu vibraciju u vidu izvesnih problema ličnosti, kako biste ih vi nazvali, i slabost fizičkog kompleksa koji ukazuje na teškoće u prilagodjavanju na planetarnu vibraciju, kao što su alergije.

 

Seansa 15:

Ispitivač: Ne bih postavljao isto pitanje dva puta, ali neke oblasti smatram veoma važnim i čini mi se da bi se postiglo veće razumevanje, ako se odgovor ponovi i nekoliko puta pita drugačijim rečima. Zahvaljujem vam za vaše strpljenje. Juče ste takođe pomenuli da nije bilo žetve na kraju poslednjih 25.000 godina ali da je bilo entiteta koji su mogli biti požnjeveni i koji će izabrati svoj način ulaska u četvrti denzitet. Možete li mi reći šta ste mislili pod tim "oni će izabrati način ulaska u četvrti denzitet"?

Ra: Ja sam Ra. Ti pastiri, ili kako ih mnogi zovu Starija rasa će izabrati vreme/prostor svog odlaska. Malo je verovatno da će otići pre nego što i drugi-sebe ne budu mogla da budu požnjevena.

Ispitivač: Šta mislite pod time dok drugi-sebe ne budu mogla da budu požnjevena?

Ra: Ja sam Ra. Drugi-sebe za koja su ti entiteti zainteresovani su oni koji nisu dostigli žetvu tokom prethodnog perioda.

Ispitivač: Možete li mi reći nešto o istoriji Starije rase?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Postavljam ovo pitanje jer sam čitao o Starijoj rasi u knjizi "Road in the sky", George Hunt Williamson, i pitao sam se da li je ta Starija rasa ista ona o kojoj se govori?

Ra: Ja sam Ra. Pitanje objašnjava samo sebe jer mi smo prethodno govorili o načinu donošenja odluka koje uslovljavaju te entitete da ostanu ovde po okončanju drugog u okviru vašeg sadašnjeg velikog ciklusa. Postoji nekoliko distorzija u opisu entiteta, poznatog kao Michel; ta distorzija pre svega ima veze sa činjenicom, da ovi entiteti nisu socijalno-memorijski kompleks, već pre grupa više celina uma/tela/duha posvećenih služenju. Ovi entiteti rade zajedno, ali nisu potpuno ujedinjeni; oni ne percipiraju u potpunosti misli, osećanja i motive jedni kod drugih. Međutim, njihova želja da služe je ćetvrto-denzitetski tip želje, što ih ujedinjuje u ono što biste mogli nazvati brastvom. 

Ispitivač: Zašto ih nazivate Starijom rasom?

Ra: Ja sam Ra. Zovemo ih tako da bismo vas upoznali sa njihovim identitetom, onako kako ga razume vaša distorzija uma.

Ispitivač: Da li je neki Putnik sa tom Starijom rasom?

Ra: Ja sam Ra. To su požnjeveni entiteti. Oni su Putnici samo utoliko, što su izabrali da se, u ljubavi četvrtog denziteta, odmah reinkarniraju umesto da nastave kroz četvrti denzitet. To ih čini Putnicima po tipu. Putnici koji nikada nisu napustili zemaljski plan zbog svoje slobodne volje a ne zbog svog vibracionog nivoa.

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi misaone-forme neprijatelja ili druge negativne prirode da bi vratila ili ojačala te misaone-forme.

 

Seansa 16:

Ispitivač: Da li Orionska grupa koristi ove principe da bi kreirala okolnosti koje bi joj odgovarale?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorićemo preciznije na ovo pitanje. Orionska grupa koristi neprijateljske misaone-forme ili druge negativne prirode.

Ispitivač: Da li su mnogi Putnici koji su dolazili i koji dolaze predmet misli Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo prethodne rekli, Putnici postaju u potpunosti bića trećeg denziteta u celini uma/tela. Tako postoje šanse za takav uticaj na entitet Putnika kao celine uma/tela/duha ove planetarne sfere. Jedina razlika se javlja u celini duha, koja je, ako tako hoćete, okružena svetlom i koja ga osposobljava da mnogo jasnije prepozna šta za celinu uma/tela/duha jeste a šta nije adekvatno želeti. To nije više nego sklonost i ne može se nazvati razumevanjem.

Osim toga, Putnik u svom sopstvenom umu/telu/duhu pokazuje manje distorzija prema podmuklostima treće-denzitetske konfuzije pozitivnog/negativnog. Zbog toga on ne raspoznaje tako lako kao negativniji entiteti negativnu prirodu bića i misli.

Ispitivač: Onda bi Putnici, kada su inkarnirani ovde, bili meta prvog prioriteta za Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ukoliko bi napad na Putnika od strane Orionske grupe bio uspesan, šta bi se dogodilo sa Putnikom kada dođe žetva?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko bi entitet Putnika putem akcije demonstrirao negativnu orijentaciju prema drugima-sebi, kao što je to rečeno ranije, on bi bio zahvaćen planetarnom vibracijom i ponovio bi veliki ciklus trećeg denziteta kao planetarni entitet.   

 

Knjiga II

Seansa 33

Ispitivač: Pretpostavljam da na Zemlji danas i da smo u prošlosti imali Putnike sa četvrtog, petog i šestog denziteta. Kada uđu u inkarnaciju u fizičkom obliku kao Putnici, koja vrsta orijentacije u seksualnosti ih privlači s obzirom na različite zrake? 

Ra: Ja sam Ra. Verujem da sam shvatio srž vašeg pitanja. Molim vas, postavite dalja pitanja ako ovaj odgovor nije dovoljan. Putnici sa četvrtog denziteta, kojih ovde nema mnogo, će težiti da izaberu one entitete za koje se čini da su puni ljubavi ili da trebaju ljubav. Postoji velika mogućnost/verovatnoća da će entitet načiniti greške u proceni zbog saosećanja (empatije) sa kojim se posmatraju drugi-sebe.

Putnici sa petog denziteta su enormno privučeni stimulansom različitih zraka drugih - sebe i na svoj sopstveni način nude sebe kada uoče potrebu. Ovi entiteti verovatno neće biti privučeni, da tako kažemo, običajem vaših ljudi koji zovete brakom i verovatno će osetiti odbojnost prema donošenju dece na svet i njihovom podizanju usled svesti o neadekvatnosti planetarnih vibracija u odnosu na harmonične vibracije denziteta svetlosti.

Šesti denzitet, čiji biste smisao prenošenja/oplodnje mogli povezati sa onim što nazivate fuzijom, će se u velikom stepenu uzdržavati od biseksualnog reproduktivnog programiranja telesnog kompleksa i umesto toga tražiti one sa kojima je prenos seksualne energije potpuna fuzija koliko je to god moguće u trećem denzitetu. 

Ispitivač: Možeti li dodatno objasniti šta podrazumevate pod "potpunom fuzijom"? 

Ra: Ja sam Ra. Čitava ova kreacija počinje od jednog Kreatora. Ta podela/svođenje seksualne aktivnosti na telesni kompleks je neprirodna. Sve stvari se posmatraju kao jednake u seksualnom pogledu, u umu, u telu i u duhu; sve što je deo pola entiteta. Seksualna fuzija se može posmatrati sa ili bez onoga što vi zovete seksualnom interakcijom, kao potpuno stapanje uma, tela i duha u ono što se oseća kao stalni orgazam, da tako kažemo, radost i uživanje jednih u postojanju drugih.  

Ispitivač: Da li mnogi Putnici sa tih denziteta imaju ozbiljne probleme u inkarnaciji u traćem denzitetu zbog ovih različitih orijentacija? 

Ra: Ja sam Ra. Mogućnost/verovatnoća za ovakve probleme, kako ih vi nazovete, je za šesto - denzitetsku inkarnaciju na trećem denzitetu veoma velika. To nije neophodno problem ako hoćete da ga tako nazovete. To zavisi od jedinstvene orijentacije svake celine uma/tela/duha koja se suočava sa ovom situacijom ili je postavljena u vibratorne obrasce. 

Seansa 36

Ispitivač: Postavio bih jedno kratko pitanje pre nego što završimo. Možete li mi reći koji je procenat Putnika na Zemlji danas uspešan u probijanju bloka memorije i svestan ko je?

Ra: Ja sam Ra. Možemo reći približni procenat onih koji su inteligencijom došli do poimanja svog statusa. On iznosi između osam i po i devet i tri četvrtine procenata. Postoji velika grupa onih koji imaju neodređene simptome koji im ukazuju da nisu deo ovog, da tako kažemo, "ludila". Njihov broj iznosi nešto preko polovine preostalih. Otprilike jedna trećina je svesna da je nešto u vezi sa njima drugačije, tako da možete uočiti dosta stepena u buđenju znanja o sebi kao Putniku. Možemo dodati da će pre svega za prvu i drugu grupu ove informacije imati smisla.

Seansa 36
Ispitivač: Koji je onda mehanizam, kojim bi takav neuobičajeni šesto-denzitetski entitet želeo da pojača negativnu polarizaciju kao Putnik? 
 
Ra: Ja sam Ra. Putnik poseduje potencijal za ogromno ubrzanje denziteta kada uđe u svoj progres evolucije. To je usled intenzivnih životnih iskustava i mogućnosti trećeg denziteta. Zbog toga pozitivno orijentisani Putnik bira da se izloži opasnosti zaborava da bi pomogao drugima-sebi radijacijom ljubavi. Ako se zaborav premosti, rezultat katalizatora u trećem denzitetu će mnogo delotvornije polarizovati Putnika nego što bi se to moglo očekivati na višim i harmoničnijim denzitetima.

Na sličan način negativno orijentisani Putnik rizikuje zaborav da bi ubrzao svoj napredak u evoluciji na svom denzitetu služeći sebi na trećem denzitetu i nudeći drugima-sebi mogućnost da čuju informacije koje su povezane sa negativnom polarizacijom.

Ispitivač: Da li u našoj istorijskoj prošlosti postoji neki primer šesto-denzitetskih negativno polarizovanih Putnika?

Ra: Ja sam Ra. Ova informacija može biti opasna. Uskračujemo je. Molimo, pokušajte da posmatrate sve entitete oko sebe kao deo Kreatora. Ne možemo dati dalja objašnjenja.

 

Knjiga III

 

Seansa  64:

Ispitivač: Pretpostavio sam da je razlog za to, što je tako mnogo Putnika i požnjevenih treće-denzitetskih entiteta smatralo da je ovo izuzetno povoljno vreme da se inkarniraju na ovoj planeti, u tome što im efekat, koji sam upravo spomenuo, zbog pojačane potrage, pruža mogućnost za mnogo potpuniju pomoć. Da li je to u osnovi tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je namera koju su Putnici imali pre inkarnacije. Postoje mnogi Putnici, čija je disfunkcionalnost s obzirom na planetarne puteve vaših ljudi do izvesnog stepena uslovila da budu uhvaćeni u aktivnosti kompleksa uma, koji u tom stepenu mogu sprečiti pružanje pomoći.

*** 

Ispitivač: Da li sam dobro analizirao uslove koji stvaraju mogućnosti povećanog služenja: više vibracije inkarnacije su u velikoj meri polarizovale entitete na površini planete a uticaj Putnika je znatno pospešio mentalne konfiguracije u pravcu pitanja spiritualne prirode. Pretpostavljam da bi to bili faktori koji kreiraju bolju atmosferu za traganje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li će predstojeće promene tokom napredovanja prema četvrtom denzitetu, kao što su promene na fizičkoj treće-denzitetskoj planeti usled efekta zagrevanja i sposobnost ljudi za ono što nazivamo paranormalnim aktivnostima, delovati kao katalizator za povećanu potragu?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Pojava paranormalnih događaja nije dizajnirana da bi povećala potragu, već predstavlja manifestaciju vibracionih konfiguracija koje omogućavaju entitetima da kontaktiraju inteligentnu beskonačnost. Entiteti, koji su sposobni za paranormalne aktivnosti, se mogu opredeliti za službu na svesnom nivou. To je, međutim, funkcija entiteta i njegove slobodne volje, a ne paranormalnih sposobnosti.

 

Seansa  65:

Ispitivač: Čini se da je čitav scenario za sledećih dvadeset godina usmeren kako prema uvećanju potrage i svesti o prirodnoj kreaciji tako i ka strahovitoj količini konfuzije. Da li je preinkarnacijska namera mnogih Putnika bio da redukuju tu konfuziju?

Ra: Ja sam Ra. Namera Putnika je bila da pomognu entitetima ove planete na svaki način koji se traži i takođe je namera Putnika bila da njihove vibracije osvetle čitavu planetarnu vibraciju i time poprave efekte planetarne disharmonije i ublaže sve posledice te disharmonije.

Posebna namera, kao što je pomaganje u situaciji koja se još nije manifestovala, nije cilj Putnika. Svetlo i ljubav idu tamo gde su tražene i potrebne i njihov smer nije unapred planiran.

Ispitivač: Onda svaki Putnik ovde deluje kao funkcija onih sklonosti, koje je razvio, na bilo koji način koji vidi kao podesan ili jednostavno bivajući u svom polaritetu da bi pomogao ukupnoj svesnosti planete. Da li postoji neki fizički način na koji on pomaže, ili možda putem svojih vibracija jednostavno pomaže planeti kao električni napon ili punjenje baterija? Da li već i fizičko prisustvo Putnika pomaže planeti?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno i mehanizam potpuno odgovara vašem opisu. Na to smo mislili u drugom delu svog odgovora. U ovo vreme možete primetiti da svaki Putnik ima svoje jedinstvene sposobnosti, sklonosti i specijalnosti, tako da sa svakog dela svakog denziteta, koje predstavljaju mnogi Putnici, dolaze nizovi preinkarnacijskih talenata koji se mogu ispoljiti na planu koji sada doživljavate. Tako svaki Putnik, nudeći sebe pre inkarnacije, treba da obavi specijalan zadatak pored dvostrukog efekta planetarne ljubavi i svetla i osnovne funkcije da služi kao kula svetilja.

Tu su oni sa petog denziteta, čije su sposobnosti da izraze mudrost velike. Tu su Putnici sa četvrtog i šestog denziteta čija je sposobnost da služe u vidu pasivne radijacije ljubavi ili ljubavi/svetla izvanredna. Tu su oni, čiji su talenti, koje su doneli na ovaj denzitet, veoma raznoliki.

Kada je proces zaboravljanja okončan, Putnici treba da obave tri osnovne funkcije, prve dve opšte i treću koja je specifična za tu pojedinačnu celinu uma/tela/duha.

 

Seansa  65:

Ispitivač: Putnici prolaze kroz proces zaborava. Pomenuli ste da oni kod kojih je aktivirano i treće-denzitetsko i četvrto-denzitetsko telo ne doživljavaju zaborav kao Putnici. Pitao sam se, ako bi šesto-denzitetski Putnik bio ovde sa aktiviranim treće-denzitetskim telom, da li bi sekvencijalno prolazio kroz proces zaborava, da tako kažem, zaboravljanja četvrtog, petog i šestog denziteta. I ako bi aktivirao četvrto-denzitetsko telo, onda bi imao delimičnu memoriju i zatim drugi deo memorije, ako bi bilo aktivirano njegovo peto-denzitetsko telo i punu memoriju, ako bi aktivirao šesto-denzitetsko telo? Da li ovo ima nekog smisla?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispiviač: Hvala vam. Proces zaborava me zanima zato što ste rekli da ljudi sa četvrtog denziteta koji su požnjeveni nemaju isti problem sa zaboravom. Možete li mi reći zašto Putnik gubi svoju memoriju?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva razloga. Prvo, genetska svojstva veza između celine uma/tela/duha i ćelijske strukture je drugačija za treći denzitet nego za treći/četvrti denzitet. Drugo, slobodna volja treće-denzitetskih entiteta mora biti očuvana. Zbog toga Putnik dobrovoljno pristaje na treće-denzitetsku genetiku ili DNA-veze sa celinom uma/tela/duha. Putnik može prevazići proces zaborava u meri u kojoj se seća ko je i zašto je na ovoj planetarnoj sferi. Međutim, predstavljalo bi kršenje slobodne volje, ako bi Putnik prevazišao proces zaborava u meri da aktivira tela više vibracije i tako bude u stanju da živi kao božanstvo. To ne bi bilo adekvatno za one koji su odabrali da služe. Uvek postoji nekoliko izuzetaka i mi molimo za oproštaj zbog stalnih barijera generalizacije.

 

Seansa 66 :

Ispitivač: Putnik koji potiče sa petog ili šestog denziteta pokušava da obavi takvo lečenje i ima male ili nikakve rezultate. Možete li mi reći šta je to Putnik izgubio, a što je neophodno da bi postigao perfektan balans i sposobnost da obavi lečenje?

Ra: Ja sam Ra. Možete posmatrati Putnika kao dete koje pokušava da verbalizuje glasovne komplekse vaših ljudi. Sećanje na sposobnost da komunicira postoji u nerazvijenom kompleksu deteta ali sposobnost da se praktikuje ili manifestuje takozvani govor nije odmah pristupačna usled ograničenja celine uma/tela/duha, koje je izabrao kao deo svog iskustva.

Tako Putnik, iako se seća lakoće sa kojom se takva podešavanja mogu izvršiti na denzitetu njegove postojbine, ipak posle ulaska na treći denzitet ne može da manifestuje memoriju usled ograničenja izabranih iskustava. Mogućnost da Putnik na trećem denzitetu  razvije veće sposobnosti isceljivanja nego domaći entitet se može javiti samo zato što bi želja da se pomogne mogla biti veća ili zato što je izabran takav način pružanja pomoći.

Ispitivač: Šta je sa onima sa dualnim tipom aktiviranog trećeg i četvrto-denzitetskog tela, požnjevenih sa drugih treće-denzitetskih planeta? Da li su oni sposobni da leče koristeći tehnike o kojima smo govorili?

Ra: Ja sam Ra. U mnogim slučajevima je tako, ali kod početnika na četvrtom denzitetu želja ne mora biti prisutna.

 

Seansa  70:

Ispitivač: Da bih razjasnio ovu tačku, mislim da ću postaviti još nekoliko pitanja koja će mi možda pomoći da to razumem, jer sam zaista zbunjen time, a smatram da je to veoma važna tačka u razumevanju Kreacije i uopšte Kreatora, da tako kažem. Kada neki Putnik sa četvrtog, petog ili šestog denziteta umre na treće-denzitetskom planu, na kome se trenutno nalazimo, da li će se posle smrti naći na treće-denzitetskom vremenu/prostoru?  

Ra: Ja sam Ra. To će zavisiti od plana koji je odobrio Savet Devetoro. Neki Putnici nude sebe za samo jednu inkarnaciju, drugi za različitu dužinu vašeg vremena tokom poslednja dva ciklusa od 25.000 godina. Ukoliko je odobrena misija dovršena, Putnikova celina uma/tela/duha se vraća vibracijama svoga doma.

Ispitivač: Da li je ovde bilo Putnika pre 50.000 naših godina?

a: Ja sam Ra. Bilo ih je nekoliko. Mnogo više se pridružilo tokom vašeg poslednjeg ciklusa od 25.000 godina i mnogo, mnogo više je došlo za žetvu.

Back

Više informacija:

Lep prikaz Putnika na sledećm linku:

http://svjesnost.com/?p=46

A više informacija na linkovima:

http://ramaterijal.webs.com/

http://www.llresearch.org/