Home
 
 
Poezija
Filozofija
Drevne
civilizacije
 
 
Muzika
Film
Umetnist
Ekologija
 
 
 
Urednik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kabala
Tarot
Ji Đing
Feng Šui
 
 
Telema
Vika
Nju Ejdž
Reiki
 
 
 
Web master
 
Willow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDSTAVLJAMO

KNJIGE I PREDAVANJA
RUDOLFA ŠTAJNERA
U IZDANJU ANTROPOSOFSKOG KULTURNOG CENTRA

 
       
     
       
    O Rudolfu Štajneru  
       
 
 
TEOSOFIJA
Rudolf Štajner
 
       
  Uvod u natčulno saznavanje sveta i određenje čoveka. Osnovno delo Rudolfa Štajnera koje se preporučuje za sistematsko studiranje antroposofije. U stvarnom smislu uvod, u kome čitaocu nisu samo predstavljeni rezultati jednog višeg gledanja, već se na jedan sistematski način građom misli upućuje ka njima. U knjizi se obrađuju telesna, duševna i duhovna suština čoveka. Dat je opis odvijanja ponovnog utelovljenja duha, a takođe i duhovnog i duševnog sveta, i njihov odnos sa fizičkim svetom. Na kraju je data "Staza saznanja".

str. 151, GA 9

Odlomci iz knjige: Teosofija (pdf 80 KB)
 
     
 
SVET ČULA I SVET DUHA
Rudolf Štajner
 
       
  Sadržaj: Borba materijalističkog pravca mišljenja i osećaja sa spiritualnim duhovnim pravcem. Vaspitanje mišljenja za čuđenje, strahopoštovanje, i osećati se u mudroj harmoniji sa zakonima sveta /Predanost svemirskom zbivanju. Aktivna volja u čulnom svetu. Carovanje mudrosti u svetu. Dobro kao stvaralački princip i zlo kao smrtonosni princip u svetu /Tajne života. O posledicama uticaja na čovekovo fizičko, etersko i astralno (duševno) telo i Ja /Doživljavanje materije u prostoru i duševnih doživljaja u vremenu. O prelazu od natčulnog do čulnog, do prostornog. Šta je materija? /Dve strane čovekovog bića i njihov kosmički zadatak. Tehnika karme /Umiranje i rađanje u svetu. O "borbi za opstanak". Čula napuštaju čoveka u dalekoj budućnosti i on sve više mora progledavati duhom.

str. 131, GA 134

Odlomci iz knjige: Svet čula i svet duha (pdf 121 KB)

 
     
  SVET POSVEĆENIH
Istine i zablude o duhovnom istraživanju


Sadržaj: Priroda je velika iluzija "Upoznaj samog sebe" /Tri sveta i njihove ogledalne slike /Oblik i supstancijalnost mineralnog u vezi sa čovekovim stanjem svesti /Tajna ispitivanja drugih svetova preko metamorfoze svesti /Unutrašnje oživljavanje duše preko osobina metalnog /Saznanje inicijacije /Saznanje o zvezdama /Mogućnost zabluda u duhovnom ispitivanju /Nenormalni putevi u duhovni svet i njihov preobražaj /Uticaji vanzemaljskog kosmosa na čovekovu svest /Razumevanje duhovnog ispitivanja.

str. 217, GA 243

 
     
  KALENDAR DUŠE

Nedeljne meditativne izreke Rudolfa Štajnera date u cilju sadoživljavanja toka vremena i toka godišnjih doba.

str. 60, GA 40

 
     
  EZOTERNO ŠKOLOVANJE

Pravila ezoternog školovanja. Ezoterni tekstovi koji su nastali kao duhovni dar Rudolfa Štajnera iz vremen a dešavanja antroposofskog pokreta u okviru Teosofskog društva.

str. 185, Iz GA 245, 264

 
     
  DUHOVNO VOĐSTVO ČOVEKA I ČOVEČANSTVA

Ovaj spis zasniva se na tri predavanja koja je Rudolf Štajner održao slušaocima upoznatim sa osnovama nauke o duhu. U ovoj maloj, ali po sadržini izuzetno važnoj knjižici, Štajner pored ostalog po prvi put otvoreno iznosi saznanje o dva dečaka Isusa i opisuje put od Isusa iz Nazareta do Hrista. Istovremeno se u ovom delu predstavljaju bogovi i junaci iz mitologije, anđeli i luciferska bića u njihovom značenju za razvoj čovečanstva. Tako se pojavljuje pitanje teodiceja (opravdanje Boga što ima zla u svetu) u pogledu smisla zla u jednoj drugoj svetlosti.

str. 65, GA 15

 
     
  HRIŠĆANSTVO KAO MISTIČNA ČINJENICA

U ovom spisu Rudolf Štajner pokušava da pokaže, kako se iz prethrišćanskih misterija razumeva hrišćanstvo kao mistična činjenica, ali ne kao jedan njihov produžetak, već kao samostalna klica. Sadržaj: Gledišta /Misterije i misterijska mudrost /Grčki mudraci pre Platona u svetlosti misterijske mudrosti /Platon kao mističar /Misterijska mudrost i mit /Egipatska misterijska mudrost /Jevanđelja /Čudo vaskrsenja Lazara /Jovanova apokalipsa /Isus i njegova istorijska pozadina /O suštini hrišćanstva /Hrišćanstvo i paganska mudrost /Avgustin i crkva .

str. 131, GA 8

 
     
  PRINCIP DUHOVNE EKONOMIJE

Sadržaj: Princip duhovne ekonomije u vezi sa pitanjem reinkarnacije: Jedan aspekt duhovnog vođenja čovečanstva /Hrišćanstvo u ljudskoj evoluciji, vodeće ličnosti i avatari /Bitniji aspekti reinkarnacije /Rezultati duhovno naučnog istraživanja u evoluciji čovečanstva /Prilikom posvećenja ogranka Franja Asiški /Vatra makrokosmosa i mikrokosmosa /Događaj na Golgoti. Bratstvo Svetog Grala. Spiritualizovana vatra /Drevna otkrovenja i učenja: kako postavljati pitanja na savremen način /Bog Alfe i Bog Omege /Od Bude do Hrista.

str. 160, GA 109/I

 
     
  JOVANOVO JEVANĐELJE

Sadržaj: Učenje o logosu /Hrišćanska ezoterika /Misija Zemlje /Vaskrsenje Lazarevo /Sedam stepeni istočnjačkog posvećenja. Zahvatanje božansko-duhovnih snaga u fizičko i etersko telo čoveka za vreme spavanja /Ja jesam /Misterijum na Golgoti. Hristos, duh Zemlje. Hristos i zakon karme /Razvoj čoveka u vezi sa Hristovim principom /Proročka vest i nastanak hrišćanstva /Hrišćansko posvećenje /Biće Device Sofije i Svetog Duha.

str. 210, GA 103

 
     
  LUKINO EVANĐELJE

Sadržaj: Četiri evanđelja sa stanovišta duhovnog istraživanja /Lukino evanđelje kao izraz principa ljubavi i saosećanja. Zadaci Bodisatvi i Bude /Ulivanje budističkog pogleda na svet u Lukinom evanđelju /Budina Nirmanakaja i Isus-dete Natanove loze. Ponovno utelovljenje Zaratustre /Isus-dete Natanove i Isus-dete Solomonove loze /Misija Hebrejskog naroda. Učenje Bude i učenje Zaratustre. Ilija i Jovan Krstitelj /Utelovljenje Hrista u Isusa od Nazareta. Višva Karman, Ahura Mazdao, JAHVE /Razvoj svesti čovečanstva. Misija nauke o duhu /Zakon sa gore Sinaj kao poslednje predobjavljenje Ja. Hristos kao donosilac žive snage ljubavi /Reinkarnacija i karma i hrišćanstvo. Jona i Solomon. Hristov princip kao novi način posvećenja.

str. 198, GA 114

 
     
  MARKOVO EVANĐELJE

Polazeći od lika Hektora i Empedokla i njihovih ponovnih inkarnacija u vreme posle Hrista, kao i od Zaratustre i starozavetnih proroka, opisuje Rudolf Štajner posebno tajnu Krstitelja i njegovo dalje delovanje, a i tajnu o dvanaest učenika. Markovo Evanđelje, koje oglašava volju, vodi "u svojoj uzvišenoj jednostavnosti i dramatičnom stupnjevanju od ličnosti Jovana Krstitelja ka Isusu Hristu". Sadržaj: Završetak starog i početak novog doba /Istorija, kao spoljašnja slika unutrašnjih i duhovnih događaja /Duhovno-naučna pozadina Krstiteljevog lika /Buda i Sokrat, kao polarne suprotnosti ljudske evolucije /Buda naslednik Krišne; Jovan Krstitelj preteča Hrista Isusa /Svetsko-istorijski monolog Boga o obelodanjenju misterija /Vapaj iz Empedoklove duše i odgovor sa Golgote /Hrist kao istorijska i kosmička činjenica /Duboko-umetnička priroda kompozicije Evanđelja /Put za razumevanje Misterijuma na Golgoti .

str. 193, GA 139

 
     
  PRED VRATIMA TEOSOFIJE

Ovaj rani i temeljni ciklus predavanja daje jedan pregled celokupne oblasti duhovne nauke i opisuje različite puteve školovanja. Sadržaj: Čovekovo biće /Tri sveta /Život duše u Kamaloki /Devahan /Čovekova delatnost u višim svetovima /Vaspitanje deteta - Karma /Delovanje zakona karme u ljudskom životu /Dobro i zlo - pojedina pitanja karme /Evolucija Zemlje /Čovekov razvoj do atlantskog doba /Kulturne epohe postatlantskog doba /Okultni razvoj /Odgovori na pitanja.

str. 183, GA 95

 
     
  SUDBINE POJEDINACA I NARODA

Sadržaj: Sudbine pojedinaca i naroda /Nacionalnosti i nacionalno u svetlu duhovne nauke /Suština evropskih duša naroda /Suština Hristovog impulsa i Mihailov duh koji mu služi /Duhovno saznanje bitno za današnje vreme /Lični i natčulni aspekti /Tri odluke na stazi prema imaginativnom saznanju /Ritam spavanja i buđenja u vezi sa kosmičkim razvojem /Problemi na duhovnom putu - karakteristike naroda u Evropi oblikovane od strane duša naroda /Eterski čovek unutar fizičkog čoveka /Skulptura "grupe" izvajana za zgradu u Dornahu /Vidovita priroda snova: čovek Meseca, Sunca i Saturna /Kosmičko značenje naših čulnih opažaja - naše mišljenje, osećanje i volja.

str. 293, GA 157

 
     
 
VASPITANJE DETETA
SA GLEDIŠTA DUHOVNE NAUKE
Rudolf Štajner
 
       
  U ovom spisu Rudolf Štajner upoznaje čitaoca sa osnovnim znanjima neophodnim za razumevanje i odnos prema detetu koje raste. Priručnik za roditelje, vaspitače i učitelje.

str. 48, GA 55


Odlomci iz knjige: Vaspitanje deteta sa gledišta duhovne nauke (pdf 54 KB)
 
     
  MISTERIJE DUHA, SINA I OCA

U ovom spisu Rudolf Štajner upoznaje čitaoca sa osnovnim znanjima neophodnim za razumevanje i odnos prema detetu koje raste. Priručnik za roditelje, vaspitače i učitelje.

str. 48, GA 55

 
     
  ČOVEK KAO SAZVUČJE VASELJENSKE REČI

Sadržaj: Veza čoveka sa kosmosom, zemljom i životinjskim carstvom /Unutrašnja veza između pojava u svetu i bića sveta /Biljni svet i duhovi elemenata /Tajne čovekove organizacije.

str. 194, GA 230

 
     
 
EZOTERNO HRIŠĆANSTVO
Rudolf Štajner
 
       
  Sadržaj: Hristov impuls u istorijskom razvitku /Bodisatve, bude i Hrist /Rozenkrojcersko hrišćanstvo /Eterizacija krvi /Ješu ben Pandira - onaj koji je pripremio put za razumevanje Hristovog impulsa /Hristov impuls kao realan život /Vera, ljubav i nada - tri stepena života čovečanstva /Svetsko Ja i ljudsko Ja. Mikrokosmička natčulna bića. Priroda Hrista /Svitanje novog okultizma /Pravilan odnos prema karmi /Dublja delovanja karme /Činjenica da je impuls Boga prošao kroz smrt /Govor održan prilikom osvećenja ogranka "Kristijan Rozenkrojc" /Misija Kristijana Rozenkrojca: karakter i zadatak. Misija Gotame Bude na Marsu /Značaj 1250. godine /Sedam principa makrokosmosa i njihov odnos sa čovekom /Zvezdano nebo iznad mene - moralni zakon u meni.

str. 299, GA 130

Odlomci iz knjige: Ezoterno hrišćanstvo (pdf 131 KB)
 
     
 
EZOTERNA POSMATRANJA
KARMIČKIH VEZA
(Knjiga I)

Rudolf Štajner
 
       
  Sadržaj: Stvaranje karmičkih sila / Karmička određenost individualnih sudbina.

str. 193, GA 235


Odlomci iz knjige: Ezoterna posmatranja karmičkih veza
(Knjiga I) (pdf 112 KB)
 
     
  ROZENKROJCERSKA EZOTERIJA

Sadržaj: Teosofija rozenkrojcera /Duša u svetu oko nas / Suština i biće čoveka /Čovek između smrti i ponovnog rođenja /Fizički svet kao izraz duhovnih delovanja i bića / Uobličavanje i preobražaji čovekovog fizičkog tela /Razvojni stadijumi naše Zemlje pre lemurskog doba /Stadijumi razvoja naše Zemlje /Čovekov doživljaj posle smrti /O karmi, reinkarnaciji i inicijaciji.

str. 126, GA 109/II

 
     
  JOVANOVO EVANĐELJE U ODNOSU NA TRI DRUGA EVANĐELJA

Sadržaj: Hrist Isus i njegov preteča. Događaj Hrista kao najveći događaj u celokupnoj zemaljskoj evoluciji /Duhovna nauka ne tumači dokumenta već čita Akaša hroniku /Četvoročlana priroda čoveka u stanju budnosti i spavanja i njeno ogledanje u čovekovom fizičkom organizmu /Nastavak uticaja Sunčevih bića na čoveka, posebno prilikom spavanja /Čovekovo sadašnje fizičko savršenstvo posledica poklapanja fizičkog i eterskog tela - razvoj kroz polarno, hiperborejsko, lemursko i atlantsko doba /Opis vrste svesti koja prevladava u atlantsko doba kada se etersko telo još uvek ne poklapa sa fizičkim /Sličnost između Jovanovog krštenja i starog načina inicijacije /Hristovo posvećenje Lazara. Lazar postaje Jovan, pisac Evanđelja /Sedam čuda ili znakova u Jovanovom Evanđelju / Krštenje Isusa na Jordanu kao najviši događaj u evoluciji Zemlje /Kako ljudsko Ja prožima i deluje u ovojima /Priroda svesti u staroj Atlantidi - čovekova nesposobnost da razlikuje duhovni od zemaljskog sveta / Počeci razvoja Zemlje /Pre zemaljske evolucije prirodni svet nije postojao izvan božanskih duhovnih bića.

str. 263, GA 112

 
     
  OD ISUSA DO HRISTA

Namena ovih predavanja je da dovedu do predstave doživljaja Hrista, ukoliko je on u vezi sa istorijskom pojavom, sa objavom Hrista u ličnosti Isusa iz Nazareta. Mnoga pitanja duhovnog života su povezana sa ovim pitanjem, tako da je baš izborom ove teme proširen pogled u područje duhovne nauke i njene misije; i da se upravo obradom ove teme može ukazati na značaj antroposofskog pokreta za današnji duhovni život. Sa druge strane, imamo priliku da upoznamo ono što je sadržaj religije i koji kao takav mora biti određenje za ljudsko svejedinstvo, koje upoznajemo u odnosu prema dubljim izvorima duhovnog života, okultnim izvorima, izvorima tajne nauke, koji nam mogu reći šta leži u osnovi svih religioznih i svetskih pogleda.

str. 184, GA 131

 
     
  PETO EVANĐELJE

Rezultati duhovno-naučnog istraživanja Rudolfa Štajnera o nepoznatim činjenicama iz vremena Golgotskog misterijuma.

str. 140, Iz GA 148

 
     
  U ČASU PROMENJENIH PRILIKA

Sadržaj: Duhovno posmatranje Istoka i Zapada / O sadašnjosti, iz sadašnjosti / Mehaničko, eugeničko i higijensko stanovište budućnosti /Socijalni i antisocijalni instinkti /Sablasti Starog zaveta u nacionalizmu sadašnjosti /Nadarenosti nacija sveta / Socijalni i antisocijalni nagoni u čoveku /Preobražaj instinktivnih u svesne nagone (Merkantilisti i fiziokrati) /Logika mišljenja i logika stvarnosti /Metamorfoze inteligencije / Nova otkrovenja duha / " Shvatite jedan drugog".

str. 282, GA 186

 
     
  IZ AKAŠA HRONIKE

Sadržaj: Iz Akaša hronike /Naši preci sa Atlantide /Prelazak od četvrte na petu korensku rasu /Lemurska rasa /Podela na polove /Poslednji periodi pre podele na polove /Hiperborejska i polarna epoha /Početak sadašnje Zemlje - izlazak Sunca /Izlazak Meseca /O poreklu Zemlje /Zemlja i njena budućnost /Život Saturna /Život Sunca /Život na Mesecu /Život na Zemlji /Četvoročlani zemaljski čovek.

str. 150, GA 11

 
     
  EVOLUCIJA SA GLEDIŠTA ISTINE

Sadržaj: Unutrašnji izgled Saturnovog utelovljenja Zemlje / Unutrašnji izgled Sunčevog utelovljenja Zemlje /Unutrašnji izgled Mesečevog utelovljenja Zemlje - I /Unutrašnji izgled Mesečevog utelovljenja Zemlje - II /Unutrašnji izgled zemaljskog utelovljenja Zemlje.

str. 95, GA 132

 
     
  PRAG DUHOVNOG SVETA

Sadržaj: O poverenju koje čovek može da ima u mišljenje i o biću duše koja misli. O meditaciji /O saznanju duhovnog sveta /O eterskom telu čoveka i o elementarnom svetu / O ponovnim zemaljskim životima i o karmi / O astralnom telu čoveka i o duhovnom svetu /O arimanskim bićima /O astralnom telu i o luciferskim bićima. O biću eterskog tela /O " Čuvaru praga" i nekim svojstvima natčulne svesti /O " Ja-osećanju" i o sposobnosti ljudske duše da voli i o njenom odnosu prema elementarnom svetu /O granici između čulnog i natčulnog sveta /O bićima duhovnih svetova /O duhovnim kosmičkim bićima /O prvoj osnovi čovekovog fizičkog tela /O čovekovom "pravom Ja"

str. 85, GA 17

 
     
 
EZOTERNA POSMATRANJA
KARMIČKIH VEZA
(Knjiga II)

Rudolf Štajner
 
       
  str. 242, GA 236

Odlomci iz knjige: Ezoterna posmatranja karmičkih veza (Knjiga II) (pdf 149 KB)
 
     
  DUHOVNE HIJERARHIJE I NJIHOVO OGLEDANJE U FIZIČKOM SVETU

str. 146, GA 110
 
     
  DUHOVNA BIĆA U NEBESKIM TELIMA I PRIRODNIM CARSTVIMA

str. 167, GA 136
 
     
  Pojedinačna predavanja

KARMIČKA DELOVANJA


str. 31, Iz GA 125
 
     
  PRAKTIČNO VASPITANJE MIŠLJENJA

str. 26, Iz GA 108
 
     
  KRV JE SASVIM OSOBIT SOK

str. 36, Iz GA 55
 
     
  TRI PUTA DUŠE DO HRISTA

str. 44, Iz GA 143
 
     
  Ostali antroposofski autori

 
     
  KAŽNJAVANJE U SAMOVASPITAVANJU I VASPITAVANJU DETETA

Sadržaj: Iskustvo i kažnjavanje /Bol /Rudo lf Štajner o proširivanju svesti kroz kažnjavanje /Period pročišćenja nakon smrti i zakon sudbine (karma) /Samosaznanje i "Rückschau" /Reinkarnacija /Doživljaji deteta /Pogrešne vrste kažnjavanja /Četiri osnovna elementa pravične kazne /Da li treba tući decu? /Korisni uticaji /Preventivno delovanje /Prvih sedam godina /Od 7. do 14. godine / Od 14. do 21. godine /Preobražaj grešaka /Samovaspitavanje učitelja /Preobražaj kažnjavanja.

Erih Gabert str. 107

 
     
  Navedene knjige možete da naručite putem telefona 011/2158-135 i na adresama: Vojislav Kecman, Gandijeva 241, 11070 Beograd; e-mail: vkecman@ ptt.yu